Některá protiprávní jednání řidiče dopravního prostředku – kdy se jedná o přestupek a kdy již o trestný čin?

Při řízení dopravního prostředku na pozemní komunikaci může dojít k situaci, že se jeho řidič dopustí protiprávního jednání, a to ať už úmyslného nebo nedbalostního. Protiprávnost takového jednání může být považováno za spáchání přestupku nebo trestného činu. Hranice mezi tím, zda byl spáchán přestupek nebo trestný čin je rozeznatelná ze samotné skutkové podstaty daného přestupku či trestného činu nebo je takovým měřítkem společenská škodlivost ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 trestního zákona. V následujícím textu je vymezeno pro názornou ukázku několik protiprávních jednání, kterých se může řidič dopravního prostředku při řízení na pozemní komunikaci dopustit, přičemž ke každému z nich je vymezena obecná podmínka, kdy lze považovat protiprávní jednání za přestupek a kdy již za trestný čin. 

1. způsobení dopravní nehody, při které byl další účastník dopravní nehody zraněn či usmrcen

Viník dopravní nehody se může v této souvislosti dopustit trestného činu usmrcení z nedbalosti, těžkého ublížení na zdraví, těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, ublížení na zdraví, ublížení na zdraví z nedbalosti. 

Viník dopravní nehody se však může dopustit pouze přestupku, a to za předpokladu, že ublížení na zdraví nedosahuje takové intenzity, že se již jedná o spáchání trestného činu. Definice ublížení na zdraví je zakotvena v ust. § 122 odst. odst. 1 trestního zákona, přičemž judikaturou bylo stanoveno, že aby se jednalo o již o ublížení na zdraví podle trestního zákona, musí být poškozený omezen v obvyklém způsobu života nejméně 1 týden.

2. ujetí od dopravní nehody, které byl řidič dopravního prostředku účastníkem  

Ujetí od dopravní nehody, které byl řidič dopravního prostředku účastníkem, naplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku v případě, že řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného. Pokud nedojde při dopravní nehodě k žádnému zranění a řidič, který byl účastníkem dopravní nehody od dopravní nehody, ujede, dopouští se protiprávního jednání, které naplňuje znaky přestupku.

3. jízda pod vlivem alkoholu

V tomto případě je judikaturou dovozováno, že řidič dopravního prostředku, který řídí ve stavu vylučujícím způsobilost, se dopouští již trestného činu, pokud obsah alkoholu v krvi je vyšší než 1 promile. Do 1 promile obsahu alkoholu v krvi je řízení pod vlivem alkoholu považováno za spáchání přestupku. 

4. jízda v protisměru po dálnici nebo přejetí železničního přejezdu v době, kdy má jet vlak

Trestného činu se řidič dopravního přestupku dopustí tehdy, pokud protiprávnost jeho jednání naplňuje skutkovou podstatu trestného činu obecného ohrožení či obecného ohrožení z nedbalosti. Tyto trestné činy jsou definovány v ust. § 272 a § 273, kde je v podstatě uvedeno, že takového trestného činu se dopustí ten, kdo buď úmyslně či z nedbalosti způsobí obecné

nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu. Judikaturou je pak dovozeno, že musí jít o nebezpečí bezprostředně hrozící a počet takto ohrožených lidí musí být nejméně 7. Pokud protiprávní jednání nenaplňuje skutkovou podstatu trestného činu, pak je jedná o přestupek.    

Závěrem

Ze shora uvedeného je patrné, že hranice mezi tím, kdy je spáchán v dopravě přestupek a kdy již trestný čin je v některých případech velmi tenká, a proto je nezbytné, aby v těchto hraničních situacích byly příslušným orgánem řádně prošetřeny veškeré skutkové okolnosti případu. Pro právního laika je však mnohdy složité pohlídat si všechny aspekty případu, a proto je vhodné obrátit se včas, pokud se člověk dostane do některé z výše uvedených situací, na profesionální pomoc v oboru. Naše advokátní kancelář se zaměřuje právě na oblast dopravního práva, kdy s řešením trestných činů a přestupků v dopravě má Mgr. Petra Burian Macounová dlouholeté zkušenosti.