Přístup k nemovitosti

Je zcela nepochybné, že ve většině případů je přístup k nemovitosti ve vlastnictví soukromé osoby zajištěn z veřejné komunikace či jiného veřejného prostranství. Nicméně v některých případech tomu tak být nemusí a vlastník nemovitosti musí řešit, jakým způsobem se bude dostávat ke své nemovitosti. 

Právní řád ČR nabízí takové řešení prostřednictvím omezení sousedního pozemku. Existuje několik institutů, jak takového omezení dosáhnout, a to například:

· zřízením nezbytné cesty dle občanského zákoníku

· zřízením služebnosti dle občanského zákoníku

· určením veřejně přístupné účelové komunikace dle zákona o pozemních komunikacích 

· omezením nebo odejmutím práva k pozemku nebo ke stavbě za účelem vytvoření podmínek pro nezbytný přístup, řádné užívání nebo příjezd k pozemku nebo ke stavbě dle stavebního zákona

Je samozřejmé, že omezení vlastnického práva sousedního pozemku nenastane vždy a bezpodmínečně, neboť právní řád stanoví podmínky, za kterých lze vlastnické právo omezit a například zřídit nezbytnou cestu či veřejně přístupnou účelovou komunikaci. Rovněž je v tomto směru třeba zdůraznit, že velkou roli zde hraje i judikatura, kdy jsou mnohé podmínky dovozovány právě ustálenou rozhodovací praxí nejvyšších soudů. Příkladem je možno uvést, že soud nezbytnou cestu nezřídí, jestliže:

· převýší-li škoda na nemovité věci souseda zřejmě výhodu nezbytné cesty,

· způsobil-li si nedostatek přístupu z hrubé nedbalosti či úmyslně ten, kdo o nezbytnou cestu žádá, nebo

· žádá-li se nezbytná cesta jen za účelem pohodlnějšího spojení 

· nelze povolit nezbytnou cestu přes prostor, který je uzavřený za tím účelem, aby do něj cizí osoby neměly přístup ani přes pozemek, kde veřejný zájem brání takovou cestu zřídit

Za zřízení nezbytné cesty náleží vlastníku služebného pozemku náhrada, která může být ve formě: jednorázové či pravidelné úplaty, odčinění újmy, zvýšených nákladů na údržbu cesty, poskytnutí přiměřené jistoty pro případ škody způsobené na dotčeném pozemku.

Vlastníte i Vy dům či pozemek a nemáte se k němu jak dostat? Nebo Vás naopak Váš soused neustále neoprávněně obtěžuje využíváním Vaší nemovitosti k přejezdu na svůj pozemek? Pokud ano, pak se neváhejte obrátit na naši advokátní kancelář, která Vám nabídne optimální řešení Vašeho problému a zajistí Vám v tomto směru kvalifikovaný právní servis.