Náhrada škody při střetu mezi lyžaři či snowboardisty

Lyžování a snowboarding jsou sporty, které patří do skupiny rizikových zimních sportů, neboť se velmi často stává, že při těchto sportovních aktivitách dojde k nehodě, která může mít za následek zranění jedné či více osob. Taková nehoda může být způsobena buď výlučně vlivem jízdy samotné osoby, u které dojde ke zranění, anebo je způsobena vzájemným střetem dvou či více osob pohybujících se na sjezdovce. V takovém případě pak náleží poškozené osobě, které vznikla určitá škoda vlivem takového střetu s jinou osobou, náhrada škody. Nárok na náhradu škody vychází jednak z tzv. obecné prevenční povinnosti uložené každému podle občanského zákoníku a dále z nedodržení určité míry opatrnosti. Je třeba mít na paměti, že každý lyžař či snowboardista, který vjede na sjezdovku, je povinen dodržovat Pravidla chování pro lyžaře vydaná Mezinárodní lyžařskou federací FIS. Tato pravidla, ač nejsou obecně závazným právním předpisem, jsou závazná pro lyžaře či snowboardisty na sjezdové trati a jejich porušení představuje porušení právní povinnosti předcházet vzniku škod. Způsobí-li lyžař či snowboardista takovým porušením právních povinností (a to byť i z nedbalosti) jinému újmu na zdraví, přichází v úvahu jeho trestní odpovědnost za trestný čin ublížení na zdraví dle trestního zákona. 

Abyste se vyhnuli případné odpovědnosti za škodu, je třeba dodržovat náležitou opatrnost a rovněž i Pravidla chování pro lyžaře vydaná Mezinárodní lyžařskou federací, tzv. Pravidla FIS 1-10, která jsou:

  1. Každý lyžař se musí chovat tak, aby nikoho neohrozil nebo nepoškodil.

  2. Každý lyžař musí jet na dohled. Musí svoji rychlost a způsob jízdy přizpůsobit svým schopnostem a terénním, sněhovým a povětrnostním podmínkám, jakož i hustotě provozu.

  3. Lyžař projíždějící zezadu musí svojí jízdní stopu zvolit tak, aby neohrozil lyžaře jedoucího před ním.

  4. Předjíždět se smí seshora nebo zdola, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který předjížděnému lyžaři nechá dostatečný prostor pro jeho pohyb.

  5. Každý lyžař, který chce vjet na lyžařskou dráhu nebo se po zastávce znovu rozjel, se musí pohledem nahoru a dolu přesvědčit, že tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo ostatní.

  6. Každý lyžař se musí vyvarovat toho, aby se bez nutnosti zastavoval na úzkých nebo nepřehledných místech. Lyžař, který upadl, musí takové místo uvolnit tak rychle, jak je to možné.

  7. Lyžař, který stoupá nahoru nebo sestupuje, musí použít okraj prostoru.

  8. Každý lyžař musí dbát značení a signalizace.

  9. Při nehodě je každý lyžař povinen poskytnout pomoc.

  10. Každý lyžař, lhostejno zda jako svědek nebo účastník, lhostejno zda za nehodu odpovídá nebo ne, musí v případě nehody udat svoje osobní údaje.

Shora uvedená pravidla však neslouží jen k tomu, abychom věděli, jak se na sjezdovce správně chovat, ale tato pravidla slouží také k posouzení toho, zda byla porušena povinnost předcházet vzniku škod či nikoliv. 

V případě, že i ve Vašem případě došlo ke srážce s jiným lyžařem či snowboardistou, při které Vám nebo jiné osobě bylo způsobeno zranění, a to ať již se cítíte jako viník či poškozený, a pokud druhá strana střetu nesouhlasí s Vámi uvedeným průběhem nehodového děje nebo s určením toho, kdo střet zavinil nebo do jaké míry, je třeba vždy zavolat Policii ČR, aby nehodu řádně zadokumentovala. Rovněž je třeba zajistit svědky, kteří daný střet viděli a pomohou Vám sporné skutečnosti potvrdit či vyvrátit. 

Určování zavinění sportovní nehody při střetu dvou či více lyžařů nebo snowboardistů je někdy velmi komplikované, neboť záleží právě na tom, zda byla porušena shora uvedená pravidla FIS či nikoliv. Ani míra zavinění není mnohdy jednoznačná. Proto je velmi žádoucí se již od samého počátku nechat zastoupit advokátem, který zajistí, aby vše potřebné bylo řádně zadokumentováno a prošetřeno. Rovněž Vás plnohodnotně zastoupí v případném civilním či trestním řízení. Advokátní kancelář Mgr. Petry Macounové se specializuje rovněž na problematiku náhrady škody při střetu mezi lyžaři či snowboardisty, a proto nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.