Novela insolvenčního zákona účinná od 1. 6. 2019 z hlediska oddlužení

Zákon č. 182/2006 Sb., který upravuje úpadek a způsoby jeho řešení a který je zkráceně nazýván insolvenční zákon prošel s účinností k 1. 6. 2019 rozsáhlou novelizací. Novela změnila zásadním způsobem jednu z forem řešení úpadku, a to je oddlužení. Nejzásadněji zasáhla do podmínek, které je nutno splnit v případě navrhovaného způsobu řešení úpadku, a to pomocí oddlužení. Novela mimo jiné dále vymezuje nově chráněný okruh osob, které mají lepší podmínky pro splnění oddlužení. V neposlední řadě pak novela tohoto zákona zavádí nové instituty oddlužení.. 

Nové podmínky pro schválení oddlužení

Insolvenční zákon nově upouští od toho, aby dlužník musel během 5 let uhradit nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich přihlášených pohledávek. Nově dlužník splní oddlužení plněním splátkového kalendáře, jestliže splatil nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši nebo v době 3 let od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek nebo po dobu 5 let od schválení oddlužení nebylo dlužníku oddlužení zrušeno a dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů, přičemž se má se za to, že tuto povinnost neporušil, jestliže v této době splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek. Pro schválení oddlužení je však nutné, aby výše měsíční splátky, kterou dlužník bude v rámci insolvenčního řízení hradit, dosahovala výše odměny insolvenčnímu správci, která činí 1.089 Kč a v té samé výši, aby dlužník uhradil na měsíční splátce i ostatním svým věřitelům, tedy dlužník musí měsíčně uhradit v rámci insolvenčního řízení alespoň částku ve výši 2.178 Kč (včetně DPH).

Chráněný okruh osob v rámci oddlužení

Chráněnými osobami z hlediska splnění podmínek oddlužení jsou po novelizaci starobní a invalidní důchodci. Tento okruh osob má právo, aby jejich oddlužení trvalo pouze 3 roky, přičemž mají nárok být osvobozeni od zbytku svých dluhů, jestliže jim nebylo oddlužení zrušeno po dobu 3 let od schválení oddlužení. Nutno však dodat, že k takovému oddlužení, tedy za těchto podmínek, může dojít u takto chráněných osob pouze jednou za život.   

Nové instituty oddlužení

Insolvenční zákon zavádí nové instituty k překlenutí některých životních problémů v rámci trvání oddlužení. Těmito instituty jsou přerušení a prodloužení průběhu oddlužení. O oba instituty může požádat dlužník, nicméně pouze z důležitých důvodů. 

Přerušení průběhu oddlužení

O přerušení oddlužení může být rozhodnuto insolvenčním soudem až na 1 rok, nicméně přerušení nelze uskutečňovat opakovaně. V průběhu přerušení oddlužení nemusí dlužník hradit měsíční splátky. 

Prodloužení průběhu oddlužení

Insolvenční soud může rozhodnout, že se doba, která je rozhodná pro posouzení splacení pohledávek podle § 412a odst. 1, prodlouží až o 6 měsíců. Tedy v případě, že dlužník například splatil během 3 let 55 % svých závazků, může požádat soud o prodloužení oddlužení, aby mohl splnit podmínky 60 % za 3 roky a nemusel tak další 2 roky setrvávat v insolvenčním řízení. 

Závěrem

Podíváme-li se do minulosti, pak zjistíme, že insolvenční zákon jako řada dalších jiných zákonů prochází od počátku jeho platnosti a účinnosti každý rok řadou novelizací. S ohledem na tuto skutečnost je tedy nezbytné věnovat pozornost vývoji a plánovaným změnám v zákoně. Naše advokátní kancelář pravidelně pečlivě sleduje aktuálnost znění všech právních předpisů, insolvenčního zákona nevyjímaje. Rovněž naše advokátní kancelář v souladu s platnými právními předpisy neúčtuje žádné skryté poplatky za sepsání a podání insolvenčního návrhu, ale zákonem stanovenou odměnu řádně uplatňuje v rámci samotného insolvenčního řízení.