Insolvenční řízení po novele zákona s účinností od 1. 7. 2017

Zákon č. 182/2006 Sb., který upravuje úpadek a způsoby jeho řešení a který je zkráceně nazýván insolvenční zákon prošel s účinností k 1. 7. 2017 rozsáhlou novelizací. Novela změnila zejména pravidla týkající se problematiky místní příslušnosti soudů, dále zavedla domněnku platební neschopnosti a řešení podávání neopodstatněných insolvenčních návrhů. Největší změna se pak týká procesu oddlužení. 

Domněnka platební neschopnosti

Novela insolvenčního zákona zavádí tzv. domněnku platební schopnosti, která je nově vymezena v ust. § 3 odst. 3 IZ. Toto ustanovení stanoví, že se má za to, že dlužník, který je podnikatelem a vede účetnictví, je schopen plnit své peněžité závazky, jestliže rozdíl mezi výší jeho splatných peněžitých závazků a výší jeho disponibilních prostředků představuje méně než desetinu výše jeho splatných peněžitých závazků.

Neopodstatněný insolvenční návrh

V ustanovení § 101 insolvenčního zákona je stanoveno, že zahájení insolvenčního řízení oznámí insolvenční soud vyhláškou, kterou zveřejní do dvou hodin. Do novely z července 2017 tomu tak bylo bez dalšího a i v případě, že byl návrh zjevně neopodstatněný, k tomuto kroku musel insolvenční soud přistoupit. Takovýmto šikanózním návrhům však udělala přítrž novela insolvenčního zákona, která v ustanovení § 100a IZ dává insolvenčnímu soudu možnost uplatnit právo na předběžné přezkoumání návrhu, samozřejmě za předpokladu má-li insolvenční soud důvodné pochybnosti o důvodnosti podaného insolvenčního návrhu věřitelem. V takovém případě pak insolvenční návrh v insolvenčním rejstříku nezveřejní ihned (resp. do dvou hodin), ale nejpozději do konce nejblíže následujícího pracovního dne po podání insolvenčního návrhu zveřejní rozhodnutí o tom, že z důvodu pochybností o důvodnosti podaného ke zveřejnění insolvenčního návrhu nedojde. Insolvenční soud může následně věřitelem podaný insolvenční návrh odmítnout pro zjevnou bezdůvodnost a to nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán.   

Co mění novela v řízení o oddlužení?

Jak již bylo shora nastíněno, novela velmi razantně změnila v rámci insolvenčního řízení i řízení o oddlužení. S účinností od 1. 7. 2017 již může návrh na povolení oddlužení sepisovat a podávat pouze: advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce nebo akreditovaná osoba, které byla rozhodnutím ministerstva udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Účinností novely tedy došlo k výraznému a žádoucímu omezení těch, kteří mohou shora uvedený návrh na povolení oddlužení sepsat. Novenou rovněž došlo i ke změně odměňování za sepsání a podání takového návrhu, neboť osobě, která sepsala a podala návrh na povolení oddlužení, náleží odměna ve výši 4.000 Kč a pokud takový návrh podávají manželé společně, pak jí náleží odměna ve výši 6.000 Kč. Jakékoliv další vyúčtování odměny je tak porušováním shora uvedeného zákonného ustanovení nebo obcházením zákona. V souvislosti s odměnou zavedla novela zákona rovněž i pravidlo, že tato osoba, která návrh sepsala a podala, může odměnu uplatnit pouze v insolvenčním řízení, tedy není možné žádat odměnu přímo ihned po klientovi. 

Závěrem

Podíváme-li se do minulosti, pak zjistíme, že insolvenční zákon jako řada dalších jiných zákonů prochází od počátku jeho platnosti a účinnosti každý rok řadou novelizací. S ohledem na tuto skutečnost je tedy nezbytné věnovat pozornost vývoji a plánovaným změnám v zákoně. Naše advokátní kancelář pravidelně pečlivě sleduje aktuálnost znění všech právních předpisů, insolvenčního zákona nevyjímaje. Rovněž naše advokátní kancelář v souladu s platnými právními předpisy neúčtuje žádné skryté poplatky za sepis a podání insolvenčního návrhu, ale zákonem stanovenou odměnu řádně uplatňuje v rámci samotného insolvenčního řízení.